Pogoji poslovanja

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za fotografske tečaje in druge programe so sestavni del prijavnice oz. pogodbe, ki jo skleneta Lucimaster d.o.o. (v nadaljevanju Lucimaster) oziroma pooblaščeni zastopnik in kandidat oz. kupec, ki se prijavlja na določen tečaj ali zanj kupuje darilni bon. Splošni pogoji veljajo za fotografske in druge tečaje ter programe, ki jih organizira Lucimaster, in tečaje oz. programe, ki jih Lucimaster nudi v svoji ponudbi. Šteje se, da veljajo Lucimastrovi splošni pogoji, v kolikor ni v teh splošnih pogojih glede programov drugih organizatorjev drugače določeno. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je kandidat sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu potrdil svojo udeležbo ali naročil darilni bon. Z določili splošnih pogojev in navodili se kandidat lahko seznani na spletni strani www.urbanmodic.com oziroma na katerikoli drugi strani, kjer Lucimaster kot ponudnik lastnih ali tujih programov oz. tečajev posreduje svoje storitve prek interneta, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Kupec oziroma kandidat je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo darilnega bona oz. programa ali tečaja v drugi obliki ali druge storitve Lucimaster d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.

II. PRIJAVA NA TEČAJ

Kandidat se lahko prijavi na fotografski ali drugi tečaj, ki ga nudi Lucimaster v svoji ponudbi, preko prijavnega obrazca na spletni strani ali preko tiskanega prijavnega obrazca po pošti, ki ga dobi na zahtevo pri Lucimastru. Prijavnica velja kot pogodba in je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o tečaju bodisi je vezana na program tečaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je kandidat dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva izvajalec programa ter plačati prijavnino in morebitne stroške prijave oziroma rezervacije. V primeru, da kandidat ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi (VII. točka teh splošnih pogojev). Šteje se, da je prijava veljavna na podlagi poslane spletne prijavnice, s podpisom naročnika ali pisno potrditvijo (lahko tudi preko e-maila), pa tudi s samim plačilom (prijavnine ali celotnega zneska), ne glede na to, ali je podpisana ali ne. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane prijavnice šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek udeleženca, plačilo prijavnine ali njenega dela, ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Kandidat, ki je za tečaj fotografije prejel darilni bon, se lahko prijavi na katerikoli prosti termin v roku veljavnosti bona, preko spletnega prijavnega obrazca. V obrazcu mora navesti, da je za tečaj prejel darilni bon, ki ga predloži izvajalcu tečaja ob začetku. V primeru odpovedi ali spremembe termina tudi v tem primeru veljajo določila v VII. točki.

III. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko Lucimaster prejme plačilo prijavnine oz. tečajnine na transakcijski račun. Ob prijavi kandidat plača prijavnino v višini, ki je navedena v programu tečaja oz. 30% končne cene tečaja oz. programa, če ni drugače navedeno ter morebitne stroške rezervacije. Preostali del plača najmanj 7 dni pred začetkom izvajanja tečaja oziroma kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti kandidat ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz VII. točke teh splošnih pogojev. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina jamčijo kandidatu, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih, udeležbo oziroma prosto mesto na izbranem tečaju fotografije. Ob nakupu darilnega bona za fotografski tečaj je potrebno ceno poravnati v celoti ob nakupu samem. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, …) fotografskega tečaja ali druge storitve Lucimastra, v primeru vračila plačila, Lucimaster v nobenem primeru ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen. Posebni plačilni pogoji so navedeni v programu, ponudbi in/ali v Ceniku tečajev.

Plača se lahko na naslednje načine:

PLAČILO Z NAKAZILOM
Na banki, pošti ali preko spletne banke s plačilni nalogom. Podatki za nakazilo in pošiljanje:

Lucimaster d.o.o.
Majaronova ulica 10
SI-1000 Ljubljana
TR: SI56 3400 0101 1608 029 (pri Sparkasse d.d.)
ID za DDV: SI62279840
Referenco oz. sklic napišite v obliki: 00 in poljubno številko
Shranite kopijo potrdila o vplačilu (screenshot pri spletni banki).

ONLINE PLAČILO S KREDITNO KARTICO (preko sistema PayPal)

Ta način plačila naročite na e-naslov urban@lucimaster.com. V tem primeru bomo zaračunali dodatne stroške in provizije v višini 5% končne cene.

PAYPAL

Ta način plačila naročite na e-naslov urban@lucimaster.com. V tem primeru bomo zaračunali dodatne stroške in provizije v višini 5% končne cene.

IV. CENE

Cene tečajev in drugih programov so določene s programom oz. cenikom, objavljenem na spletni strani www.urbanmodic.com ter veljajo od dneva objave programa. Kandidat je ob osnovni ceni tečaja dolžan plačati tudi vsa morebitna obvezna doplačila, ki se, v kolikor niso ta všteta v osnovno ceno, v prijavi na tečaj seštejejo skupaj z osnovno ceno izbranega tečaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi prijavnice predstavljajo končno obveznost kandidata. Organizator tečaja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 30 dni pred pričetkom izvajanja tečaja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov izvedbe tečaja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Kandidat ima pravico razdreti pogodbo, če podražitev preseže 10 % osnovne cene tečaja. O morebitni spremembi cene tečaja organizator kandidata obvesti. Lucimaster lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni izleti, najem ali nakup fotografske opreme, ipd), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Lucimaster ne nastopa kot izvajalec, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo, če ni izrecno drugače navedeno. V kolikor je mogočih več popustov in/ali ugodnosti, si kandidat izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

V. STORITVE, VŠTETE V CENI TEČAJA OZ. PROGRAMA

Če ni v programu drugače določeno, je v ceni všteta tečajnina, ki krije vse stroške izvedbe posameznega tečaja. Cene veljajo na osebo in vključujejo DDV, če ni drugače napisano. Kandidat v primeru, da storitve ali dela storitve, ne izkoristi v celoti, nima pravice do povračila denarja za neizkoriščen del storitve.

VI. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni programa (izposoja fotografske opreme, računalnika, individualni tečaj ali tečaj v paru, ipd.). V primeru, da so k posameznemu tečaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, kandidat posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni tečaja. Kandidat lahko za druge posebne storitve pisno zaprosi tudi, če te niso razpisane v programu za posamezen tečaj, o možnostih njihove izvedbe in ceni odloča in kandidata obvesti Lucimaster.

VII. ODPOVED ALI SPREMEMBA TERMINA

Tečajnik ima pravico do odpovedi programa na prijavnem mestu, kjer se je prijavil oz. v pisni obliki po elektronski ali navadni pošti. V primeru, ko kandidat odpove prijavo, ima Lucimaster pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je kandidat predložil odpoved. Višina povračila stroškov odpovedi je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je kandidat odpovedal pogodbo:

• več kot 60 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – tečajnina se vrne v celoti
• 30 do 60 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 75% tečajnine se vrne
• 8 do 29 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% tečajnine se vrne
• 7 dni ali manj do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – Lucimaster zadrži tečajnino v celoti
• neudeležba brez odpovedi – Lucimaster zadrži tečajnino v celoti

V vseh primerih, ko so predmet pogodbe dodatni stroški (najem sodelavcev, potrošni materiali, ipd.) ima Lucimaster poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja le-teh. Če se kandidat ne pojavi ali odpove prijavo na dan začetka izvajanja programa ali celo po njegovem začetku, ga Lucimaster oziroma drug organizator prograna bremeni za celotno vrednost tečajnine. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi prijave drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Ob odpovedi pogodbe mora kandidat podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi predstavnik Lucimastra oz. ga na zahtevo pošlje Lucimaster po elektronski pošti. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe ni odpovedal. Med tečajem lahko kandidat prekine udeležbo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če kandidat med tečajem nadaljno udeležbo prekine, nima pravice do povračila stroškov ali tečajnine oz. kupnine darilnega bona, ne delno ne v celoti. V določenih primerih je na podlagi pisne prošnje kandidata mogoč dogovor, da kandidat zaključi udeležbo na naslednjem izvedenem terminu tečaja. Lucimaster v tem primeru odloči, če je taka udeležba mogoča brez dodatnih stroškov za kandidata ali kandidata obvesti, kakšno je potrebno doplačilo. V primeru spremembe programa, za katero so med izvedbo ustno ali pisno soglasni vsi kandidati, na lastno željo ali zaradi višje sile, kandidat nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene. Kandidat lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število kandidatov, pod pogojem, da je taka sprememba mogoča brez odpovedi udeležbe. Sprememba imena je brezplačna. V primerih, da zaradi spremembe nastanejo stroški, Lucimaster zahteva povrnitev stroškov, nastalih zaradi spremembe. Lucimaster si pridržuje pravico v primeru izredno slabega vremena ali višje sile termin tečaja delno ali v celoti prestaviti.

VIII. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI IZVEDBE PROGRAMA

Lucimaster si pridržuje pravico do odpovedi izvedbe tečaja ali do spremembe programa tečaja. Lucimaster si pridržuje pravico do odpovedi tečaja najkasneje 48 ur pred začetkom izvajanja tečaja, zaradi višje sile, ali če se na tečaj ne prijavi potrebno, v programu ali prijavnici določeno, število kandidatov. Najmanjše zadostno število kandidatov za izvedbo posameznega tečaja je določeno v posameznem programu. Če se na določen ternim ne prijavi minimalno število kandidatov za izvedbo, se lahko izvedba proporcionalno skrajša ali termin prestavi oz. odpove. Če do zadostnega števila manjka en kandidat, se trajanje tečaja lahko skrajša za do dve šolski uri, če jih manjka več, se s prijavljenimi kandidati sklene dogovor o načinu in obsegu izvedbe. Lucimaster si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Lucimaster pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Lucimaster lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od kandidata, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Lucimastrom, predvsem, če se ugotovi, da je kandidat namerno sporočil napačne podatke o številu prijavljenih ali njihovi starosti, oziroma je med izvedbo tečaja prišlo do sprememb, kandidat pa o tem ni obvestil Lucimastra. Lucimaster ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom tečaja. V teh primerih lahko kandidatom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Lucimaster odpove tečaj, ima kandidat pravico do celotnega povračila vplačane tečajnine ali brezplačne spremebe termina. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Lucimaster kandidata nemudoma obvesti.

IX. OBVESTILA PRED ZAČETKOM IZVEDBE

Lucimaster kandidatom obvestil pred izvajanjem programa s klasično pošto ne pošilja, razen če v programu ni drugače določeno. Kandidati prejmejo obvestilo najkasneje 48 ur pred tečajem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje dva (2) dni pred pričetkom izvajanja tečaja. Kandidatom sta na voljo tudi elektronski naslov urban@lucimaster.com in telefonska številka 051/350690 (Urban), kjer lahko obvestilo tudi naročijo. V primeru, da udeleženec do en (1) dan pred začetkom ne prejme obvestila na svoj elektronski naslov, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svoje prijavno mesto oziroma ne zgoraj navedeni e-naslov in/ali telefon. Škodo, ki bi nastala, ker bi udeleženec podal nepopoln ali nepravilen naslov (klasični in/ali elektronski) za namen izpolnitve prijavnice, pogodbe in/ali obvestila, nosi kandidat.

X. INFORMACIJE

Informacije, ki jih kandidat dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Lucimastra bolj, kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato Lucimaster ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

XI. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Udeleženec mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati med izvajanjem programa, predavatelju, Lucimastrovemu  predstavniku oziroma predstavniku organizatorja programa. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, kandidat pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je kandidat strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Lucimaster ne bo obravnaval
reklamacije, ki ji kandidat ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem. Vse pritožbe ali reklamacije, ki niso bile rešljive med tečajem oz. programom samim, mora kandidat podati pisno, Lucimaster pa bo nanjo pisno odgovoril v zakonsko predpisanem roku. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak kandidat sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Lucimaster take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Kandidat naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali potrdilo ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega udeleženec svoj zahtevek uveljavlja.

XII. UPORABA PODATKOV

Lucimaster vse pridobljene podatke o udeležencih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da kandidat s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Lucimastra in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

XIII. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe Lucimastra je ţe vključen davek na dodano vrednost. Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del prijavnice, ki jo izpolni kandidat oz. tečajnik ob prijavi. Šteje se, da je kandidat s prijavo na posamezni tečaj sprejel določila teh pogoje poslovanja. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh pogojev drugače določeno, velja kar je zapisano v programu. V primeru spora je za rešitev pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Ti splošni pogoji veljajo za vse prijave in pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.